เขาเผาทิ้ง เราเผาใช้ แถมได้เงิน

“เขาเผาทิ้ง เราเผาใช้แถมได้เงิน”
พบกับเรื่องราวดีๆ ของชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ที่ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของซังข้าวโพด ตั้งแต่กระบวนการเผาแบบไร้ควัน
การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและการเพิ่มมูลค่าถ่านโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น
นับว่าเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
แปรรูปอย่างไร ให้เพิ่มรายได้ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hrdi.or.th/articles/Detail/1461