ของดให้บริการพื้นที่ออกกำลังกาย ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ตามประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 43/2564 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดให้บุคคลซึ่งอยู่ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อการให้บริการพื้นที่สำหรับออกกำลังกายของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้รับบริการ
เนื่องจากการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะออกกำลังกาย ส่งผลให้หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย การรับออกซิเจนไม่เพียงพอ ปอดและหัวใจต้องทำงานหนักขึ้น
ซึ่งถือเป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้เข้ารับบริการ และเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันอย่างสูงสุดของพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ไม่ให้เป็นพื้นที่รวมตัวหรือพบปะของผู้คนอันจะเป็นการตัดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคได้อีกทางหนึ่ง

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ “จึงของดให้บริการพื้นที่ออกกำลังกาย” ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
จนกว่าสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายหรือมีมาตรการเป็นอย่างอื่น

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะ...เราจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน แล้วพบกันใหม่เน้อเจ้า